» خدمات دوره هاي اموزشي  

 
 

کارت امتيازي متوازن (Balanced Scorecard)  - دوره هاي تکميلي هوش کسب و کار (2)

آموزش ، مشاوره، طراحي و استقرار

گام به گام تا استقرار و حصول نتيجه

مدت دوره آموزشي: 12 ساعت

برگزاري  دوره در 3 جلسه

ويژه سازمان ها و شرکت هاي پيشرو


اين دوره آموزشي شامل دوره کاربردي "کارت امتيازي متوازن" با ترکيب مفاهيم کاربردي اجزاي آن با هدف استقرار و پايش آن مي باشد. هدف از ارائه اين دوره آموزشي، خلاء وجود يک بسته آموزشي از مرحله مقدمات تا استقرار و پايش کارت امتيازي متوازن در سازمان ها و شرکت ها مي باشد. اگر تصميم داريد که مديريت شرکت را به ابزار کارت امتيازي متوازن مسلح کنيد، اين دوره صرف نظر از مباحث تئوريک، راهنماي عملي براي استقرار کارت امتيازي متوازن در سازمان شما مي باشد.   

سرفصل هاي دوره آموزش    : 
1. استراتژي سازمان
1.1. مباني مديريت استراتژيک / انواع تفکر مديريتي/ اهداف/ چشم انداز/ 
1.2. تجزيه و تحليل داخلي و خارجي 
1.3. تدوين استراتژي
1.4. جاري سازي استراتژي(اجرا پذير کردن استراتژي/ اجرايي کردن استراتژي/ اجراي استراتژي)
1.5. نقشه استراتژي

2. کارت امتيازي متوازن BSC  
2.1. تعاريف و مفاهيم 
2.2. کاربرد ها 
2.3. گام هاي توسعه BSC 
2.4. پياده سازي / استقرار / بازخورد

3. عوامل موفقيت حيات سازمان CSF 
3.1. مفاهيم و تعاريف 
3.2. شناسايي و کاربردها و سنجش

4. شاخص هاي عملکرد کليدي
4.1. مفاهيم و تعاريف KPI شاخص هاي اندازه گيري 
4.2. منابع داده اي
4.3. دانه بندي Granularity  
4.4. محاسبات 
4.5. واريانس 
4.6. حد و آستانه ها Threshold 
4.7. ساختار سلسله مراتبي 

4.8. هشدار و  Alert 

4.9. شاخص هاي Lagging / Leading

5. اتوماسيون 
5.1. تعريف اتوماسيون و تقسيم بندي نرم افزارهاي BSC
5.2. ارزيابي و انتخاب نرم افزارهاي اتوماسيون  BSC

1-   دوره اختصاصي براي شرکت ها و سازمان ها:

حداکثر 15 نفر در هر دوره

زمان دوره : با هماهنگي مشتري

محل برگزاري: در محل مشتري/ محل شرکت

2-   دوره عمومي افراد از سازمان ها و شرکت ها:

زمان دوره :2 آذر، 5 بهمن ، 10 اسفند

ثبت نام براي عموم مي باشد

10% تخفيف براي اعضاي معرفي شده توسط مشتريان شرکت

 

جهت ارائه خدمات مشاوره ، طراحي و استقرار با ما تماس بگيريد.