سیستم ارزیابی عملکرد سازمان,عمللکرد سازمانی


سیستم ارزیابی عملکرد سازمانارزيابي عملکرد سازمان مشاوره / اجرا / نرم افزار

محيط سازمان‌ها روز به روز پوياتر و غير قابل پيش بيني تر مي‌شود و اداره سازمان در چنين شرايطي نيازمند خلاقيت سازماني و نگرش استراتژيک است. اصل کنترل که جزء لاينفک و مهم مديريت است نيز بايد همگام با اين تحولات سازمان را جهت رسيدن به اهداف خود ياري کند.يکي از روشهايي که در مديريت و کنترل عملکرد سازمانها استفاده مي شود، روش‌ کارت‌ امتيازي متوازن (BSC)است که ايده‌اي براي کنترل سازمان در راستاي جاري سازي استراتژي‌ها و اهداف آن در همه سطوح سازمان است. ديدگاه آينده‌نگر و توجه به محيط خارج سازمان را مي‌توان از مهمترين تفاوت‌هاي اين روش با مدل‌هاي سنتي کنترل و ارزيابي دانست. در اين مدل علاوه بر توجه به بعد مالي از سه بعد (مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري) نيز سازمان را مورد ارزيابي قرار مي دهد. چشم انداز آينده شركتها و سازمانها هسته اصلي فعاليت هاي BSC است . BSC رسالت و استراتژي را به اهداف و معيارها ترجمه مي كند. نرم افزار ارزیابی عملکرد يک نرم افزار مديريتي است که کاربران آن در سطوح مديران عالي، مياني و عملياتي سازمان مي باشند. اين نرم افزار با استفاه از اطلاعات و داده هاي موجود در سازمان (اعم از داده هاي TPS ها و يا داده هاي موجود پراکنده ديگر) وضعيت عملکرد واحدها و فرآيندهاي يک سازمان را براساس دو مدل (مدل عمومي و مدل BSC)  پايش مي نمايد.
* چگونه مديران اطمينان حاصل کنند که آنچه کارکنان اجرا مي کنند همان چيزي است که سازمان / شرکت به دنبال آنهاست؟ 
* چگونه کارکنان سازمان شما مي توانند در راستاي اهداف و برنامه هاي سازمان عمل کنند؟ آيا کارکنان از برنامه ها و اهداف سازمان آگاهند؟ 
* چگونه مديران از اهداف و برنامه هاي سازمان آگاه مي شوند تا به آنها عمل کنند و يا از کارکنان خود بخواهند که چگونه عمل کنند؟ 
* چگونه بايد مسير سازمان را در راستاي استراتژي ها و اهداف و برنامه ها، اندازه گيري کرد و انحراف آن را شناسايي نمود؟
*آيا سازمان شما در همان مسير برنامه ها و اهداف از پيش تعيين شده حرکت مي کند؟ نتيجه عملکرد سازمان چگونه بايد مشخص شود؟ 

راه حل نرم افزاري ارزیابی عملکرد سازمان به همه اين سئوال ها و سئوالات ديگر شما در اين باره پاسخ مي دهد.


سيستم ارزيابي عملکرد با مدل BSC (کارت امتيازي متوازن)

اين سيستم با استفاده از مدل BSC کليه شاخص هاي سازمان را با اهداف موجود در نقشه استراتژي سازمان در 4 منظر رويکرد BSC (با قابليت افزايش و تعريف منظر ها) مرتبط مي نمايد. در اين سيستم نقشه استراتژي سازمان شامل اهداف و ارتباطات بين آنها در 4 منظر تعريف شده و مضامين استراتژي در نقشه استراتژي شکل مي گيرد. اهداف موجود در نقشه استراتژي داراي شاخص هاي عملکرد مي باشند که طي دوره هاي زماني ارزيابي روزانه، هفتگي ، ماهيانه يا سه ماهه و ...( قابل تعريف) نمايش خواهند شد. در اين ماجول ابتکارات اجرايي برنامه استراتژي (Initiatives) تعريف شده و پيشرفت آنها و تاثير آن در اهداف سازمان مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. مديران مي توانند در هر مرحله از پايش، وظيفه اي را تعريف و به يک واحد سازماني / يک مدير/ يا يک کارشناس و اگذار نمايند تا تا مجموعه سازمان بصورت يکپارچه اهداف خود را دنبال نمايد. 
چارچوب پياده سازي يک چرخه کارت امتيازي متوان در سازمان، شامل ده گام مي باشد. 


سيستم ارزیابی عملکرد با مدل BSC (کارت امتيازي متوازن)


سیستم ارزیابی عملکرد سازمان ( مدل عمومي / ژنريک)

اين مدل براي سازمانهايي استفاده مي شود که از مدل BSC استفاده نمي کنند ولي اهداف و شاخص ها و سنجه هاي خود را تهيه کرده اند و پايش آنها را مد نظر قرار مي دهند. در اين ماجول اهداف و شاخص هاي قابل اندازه گيري هر واحد سازماني تعريف و پايش خواهند شد. اين شاخص ها با ارتباط با واحد هاي سازماني چارت سازمان قابليت تجميع عملکرد چند واحد سازماني را نسبت به يک شاخص ارزيابي دارند. کليه شاخص هاي کليدي عملکرد يک سازمان از طريق ارتباط بين شاخص ها و اوزان تاثير آنها در شاخص هاي عملکرد کليدي قابليت رديابي خواهند بود. ارتباط اهداف تعيين شده با شاخص ها پايش اهداف سازمان را عملي خواهند کرد. برنامه ها و پروژه هاي توسعه کسب و کار سازمان که عملکرد شاخص ها را نيز تحت تاثير قرار مي دهد قابل تعريف و پايش خواهند بود. بديت ترتيب ارزیابی عملکرد واحدهاي سازماني، باي سازمان و شرکتها ميسر خواهدشد. در شرکتهايي که مثل هولدينگ عمل مي کنند، مي توانند به کمک اين سيستم شرکتهاي تحت پوشش خور دا از طريق پايش شاخص ها تا سطوح واحدهاي سازماني آنان ارزيابي نمايند. همچنين مديران مي توانند از اين طريق، برنامه ها و پروژه هاي راهبردي خود را در سازمان کنترل کرده و ميزان پيشرفت و بودجه و هزينه آن را پايش نمايند.


سيستم ارزیابی عملکرد سازمان ( مدل عمومي / ژنريک)


مشخصات اجزاي کارکردي نرم افزار ارزیابی عملکرد سازمان :

سيستم شامل 4 ماژول اصلي است:
1-1 سيستم تعريف استراتژي
1-1-1 تعريف اهداف کلان سازمان / Goals
2-1-1 تعريف چشم انداز سازمان / Vision
3-1-1 تعريف ماموريت سازمان / Mission
4-1-1 تعريف استراتژي سازمان
5-1-1 پياده سازي نقشه استراتژي / Strategy Map
2-1 سيستم کارت امتيازي متوازن / BSC
1-2-1 تعريف منظر ها / Perspectives با قابليت اضافه و تغيير 
2-2-1 تعريف مضامين / Themes 
3-2-1 تعريف اهداف سازمان / Objectives
4-2-1 تعريف واحد هاي سازماني / Organization Units 
5-2-1 تعريف اهداف واحد ها ي سازماني
6-2-1 تعريف شاخص ها و سنجه هاي عملکرد هر واحد سازماني
7-2-1 پايش عملکرد واحد هاي سازماني
8-2-1 پايش و رصد روند عملکرد واحدهاي سازماني
9-2-1 اتصال به داده هاي سيستم هاي عملياتي سازمان (TPS)براي اندازه گيري شاخص ها KPI
10-2-1پايش عملکرد سازمان و اهداف و منظرهاي BSC (و / يا به تفکيک واحدهاي سازماني)
3-1 سيستم کنترل برنامه ها و اقدامات (پروژه ها) 
1-3-1 تعريف پروژه هاي سازمان - برنامه ها / اقدامات -(Initiatives)
2-3-1 تخصيص پروژه ها به واحد هاي سازماني
3-3-1 کنترل برنامه ها / اقدامات واحدهاي سازماني
4-3-1 مديريت وظايف واحدها و افراد سازمان در پروژه ها
5-3-1 پايش پيشرفت پروژه ها با عملکرد اهداف
6-3-1 اعلام هشدارهاي (Alerts)جبراني از طريق ايميل / پيام کوتاه و سيستمي
7-3-1 اعلام وضعيت از طريق Notification به کاربران و مديران
4-1 سيستم بودجه و کنترل هزينه
1-4-1 تعريف بودجه عملياتي سازمان براي پروژه ها واحدهاي سازماني و اهداف بودجه
2-4-1 تخصيص بودجه به برنامه ها و پروژه ها و اهداف
3-4-1 پايش عملکرد و هزينه ها بر اساس اهداف عملکردي
4-4-1 پايش عملکرد بر اساس شاخص هاي اندازه گيري
 

ويژگيهاي عمومي نرم افزار سيستم ارزیابی عملکرد سازمان :


ويژگيهاي عمومي نرم افزار سيستم ارزیابی عملکرد سازمان : 
• انعطاف پذيري و پويايي در تعاريف اوليه و راه اندازي سيستم 
• داراي محيطي کاربر پسند و ساده براي کاربري 
• منطبق بر استانداردهاي انستيتو BSC
• داراي نسخ استفاده در محيط هاي تحت وب 
• تعريف هشدارهاي مديريتي توسط کاربر ( از طريق ارسال SMS و Email ) 
     براي اطلاعات بيشتر با واحد فروش شرکت تماس حاصل نماييد.


خدمات مشاوره ارزيابي عملکرد سازمان بااستفاده از مدل BSC :
تيم کارشناسي متخصص اين شرکت، خدمات مشاوره طراحي و اجراي ارزيابي عملکرد در سازمانها را ارائه مي نمايد. کارشناسان متخصص و با تجربه با شناسايي کسب و کار و سازمان مشاوره، تعيين استراتژي ها را در الويت قرار خواهند داد و با ارائه يک طرح جامع براي کنترل و ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از مدل BSC، مديران سازمان ها را در فضاي اقتصادي امروزه ياري خواهند نمود. تيم مشاوره خدمات اسقرار سيستم ارزيابي عملکرد نيز با استفاده از استراتژي ها و اهداف و ساير اجزاي طرح مديريت استراتژک ، شاخص ها و سنجه هاي ارزيابي عملکرد را مشخص مي نمايند. همچنين تحليل هاي جذابي از نتايج استقرار سيستم را براي مديران تهيه مي گردد. و مشاوره لازم در خصوص عملکرد جامع سازمان ارائه مي گردد. 
براي اطلاعات بيشتر از يا واحد فروش در شرکت تماس حاصل نماييد.
 

انعطاف پذيري و پويايي در تعاريف اوليه و راه اندازي سيستم