خدمات انبار داده

انبار داده بـه مجموعه اي از داده ها گفته مي شود که از منابع مختلف اطلاعاتي سازمان جمع آوري، دسته بندي و ذخيره مي شود. به عبارت ديگر "يک انبار داده مجموعه اي موضوع گرا، مجتمع، وابسته به متغير زمان و غير فرار از داده هاست که مديريت تصميم گيري را پشتيباني مي کند." هدف اصلي از ايجاد انبار داده ها، بکارگيري داده هاي توليد و ذخيره شده توسط سيستم هاي عملياتي در انبار داده، و استفاده صحيح از آنها در فرآيند تصميم گيري در سطوح استراتژيک است. موضوع انبار داده ها، علاوه بر اينکه داده هاي گذشته و حال سيستهاي عملياتي را پوشش مي دهد ناظر به آينده نيز مي باشد.