معماري سازمانيتصوير كلي از تمام عناصر تاثير گذار بر سازمان است که متشكل از مدل‌ها، مفاهيم و قوانيني منسجم است که تعريف دقيق و كاملي از وضعيت فعلي سازمان، وضعيت آينده سازمان و يك طرح انتقالي براي حركت از وضعيت فعلي به وضعيت آينده را نمايش مي‏‌دهد. در معماري سازماني با يک نوع مهندسي مجدد در کل سازمان، از منظر سيستم‌هاي اطلاعاتي روبرو هستيم که سعي در بهبود فرآيندهاي کاري سازمان از طريق به کارگيري فناوري اطلاعات دارد.
شرکت مهندسين مشاور نظم آران  با بهره گيري از تجارب و بهترين کارکردهاي صنعت فناوري اطلاعات در دنيا و کشور و با بهره گيري از چارچوب بومي شده "چارچوب گسترده معماري سازماني (E2AF)" خدمات گسترده و منحصر به فردي را در اين زمينه به سازمانهايي که در پي هم جهت سازي اهداف حرفه و فناوري اطلاعات در مجموعه و واحدهاي ذي ربط خود هستند، ارائه ميکنند.  
بطور خلاصه خدمات اين همکاري در اين زمينه در محورهاي زير خلاصه ميشوند:
1. تدوين طرح جامع مديريت استراتژيک و معماري زيز ساختهاي فناوري اطلاعات مشتمل بر فعاليتهاي، تدوين سيستم مديريت استراتزيک بر مبناي کارت امتيازي متوازن (Balanced Scorecard)، مهندسي مجدد 
فرايندها (BPR)، معماري سازماني(Enterprise Architecture)، مدل مديريت فناوري اطلاعات (IT Governance) و طرح مديريت تغيير (Change Management Plan 
 2. تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات (IT Master Plan) با رويکرد معماري سازماني مشتمل بر:
• تدوين معماريهاي نرم افزار، سخت افزار و بسترها، امنيت، شبکه، منابع ذخيره سازي و يکپارچه سازي (TRM - Technical Reference Model)
• طرح مديريت فناوري اطلاعات در سازمان در چهار حوزه مديريت خدمات، پورتفوليو (بودجه و پروژه)، عملکرد (Performance) و امنيت
• درخواست پيشنهاد براي پروژه هاي متعدد فناوري اطلاعات در سازمان (Request for Proposal -RFP)
• برنامه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب
  3. تدوين طرح مديريت فناوري اطلاعات (IT Governance Model) مبتني بر استاندارد ISO 20000
با بهره گيري از چارچوبها و راهنماهاي بين المللي ITIL (IT Infrastructure Library), CoBIT, ISO 27001, PMBOK ساختار سازماني بخش فناوري اطلاعات، شرح مسووليتها، فرايندها، برنامه ريزي و مديريت فعاليتهاي مرتبط با فناوري اطلاعات در يک چارچوب نظام مند قرار خواهند گرفت.