سامانه جمع آوري داده ها( نرم افزار سجاد )

معرفي سيستم

اين سيستم به گونه اي طراحي و پياده سازي شده که فرمهاي ورود و جمع آوري اطلاعات بدون نياز به برنامه نويسي توليد و با سطوح دسترسي مختلف در اختيار واحدها و شركتهاي مختلف قرار مي گيرد و در نهايت با تعريف گردش کارهاي مناسب و انتساب افراد مشخص به هر مرحله از گردش کار، رکوردهاي اطلاعاتي تأييد و تصويب گردد. پس از اينکه اطلاعات خام به تأييد و تصويب رسيد، در مرحله بعد اين اطلاعات ميتواند در قالب جداول رابطه اي در اختيار بسترهاي تحليلي مانند کلیک ویو قرارگيرد. شايان ذکر است كه رابطه بين جداول توسط مدير سيستم ايجاد و خروجي هاي فني آن به صورت اتوماتيک توليد ميگردد.


سامانه جمع آوری داده ها,سیستم نرم افزاری سجادهدف

نرم افزار جامع جمع آوري داده ها بر اساس تجارب چندين ساله شركت در زمينه سيستم هاي اطلاعاتي و آماري، جهت پر كردن كمبودهاي اطلاعاتي سازمانها تهيه شده است. اين نرم افزار قابليت اين را دارد كه اطلاعات خام سازمان را با سرعت بالا جمع آوري و در بانك اطلاعاتي خود متمركز نمايد. و هدف اصلي آن تجميع اطلاعات از داده ها با هر ساختار در سيستم هاي غير متمرکز و متمركز مي باشد.  نهايتاً اطلاعات جمع آوري شده مي تواند به عنوان منبع اطلاعاتي براي گزارشات تحليلي و آماري مورد استفاده قرار گيرد.


محدوده كار سيستم

با توجه به اينکه سيستم فوق بسيار باز و تقريباً بدون مرز طراحي شده اين نرم افزار مي تواند در هر سازمان يا ارگاني بدون محدوديت ساختاري آن سازمان پياده سازي شود و اطلاعات لازم را از کانالهاي مختلف چه از طريق اينترانت (شبکه داخلي) و چه از طريق اينترنت جمع آوري نمايد.


ضرورت اجراي سيستم

از آنجايي که در اکثر سازمانها اطلاعات بصورت يکپارچه نمي باشد و تمامي منابع نگهداري اطلاعات نيز يکسان نمي باشد، اين ضرورت را ايجاد مي نمايد که توسط ابزاري اطلاعات جمع آوري شده و بصورت يکپارچه در اختيار برنامه هاي تحليل داده اي قرار گيرد. اين سيستم به مديران ارشد سازماني اين امکان را مي دهد که قبل از تأييد اطلاعات آنها را مورد بررسي قرار داده ففو از ورود اطلاعات نادرست در سيستم جلو گيري نمايند. تأييد اطلاعات در يک گردش کار صورت مي پذيرد.


مزايا و كاربردهاي نرم افزار سجاد

• ايجاد و مديريت فرمهاي اطلاعاتي براي پوشش اطلاعات پايه و آماري
• ايجاد و مديريت نيازهاي اطلاعاتي و نواقص اطلاعاتي سازمان ها
• سرعت و دقت در جمع آوري داده ها
• كاربري آسان و پويا
• جمع آوري اطلاعات از سطوح مختلف سازمان ها (شركتها، گروه ها، هولدينگها)
• پوشش جمع آوري اطلاعات در چرخه هوش كسب و كار
• كاملاً مبتني بر محيط وب و قابل استفاده در اينترنت و اينترانت


مزایا و کاربردهای نرم افزار سجادقابليت هاي اصلي نرم افزار سجاد

ساخت انواع فرمهاي اطلاعاتي به تعداد نامحدود
امکان تعريف انواع اقلام اطلاعاتي به تعداد نامحدود
پشتيباني از انواع اقلام اطلاعاتي مختلف شامل:
 Description, Option Box, Text Box, Persian Calendar, Drop Down List, Calendar ، ....
امکان تعريف محدوديتهاي مختلف براي اقلام اطلاعاتي شامل:
اجباري و اختياري کردن، اولويت نمايش، تعريف حد بالا و پايين، فرمت نمايش، چک کردن نوع و محدوده اطلاعات در هنگام ورود
امکان جستجوي تمامي اقلام اطلاعاتي
ايجاد يک جدول مستقل در بانک اطلاعاتي به ازاي هر فرم
تعريف منوهاي مختلف نمايشي
امکان تعريف کاربران مختلف و گروه کاربري
امکان تعريف نمودار سازماني به صورت درختي و نامحدود
تعريف سطوح دسترسي جامع به ازاي کاربران و گروه کاربري در سطح فرم، رکورد و منو
کاربري آسان و پويا براي جمع آوري دقيق و سريع اطلاعات از سطوح مختلف سازمان و مبتني بر محيط وب

 قابليتهاي مديريتي و ارتباطي نرم افزار سجاد

امکان تعريف ارتباط مابين فرمهاي اطلاعاتي به صورت بصري
امکان تعريف جريان کاري (Work Flow ) به صورت پويا براي گردش هر فرم
امکان تعريف تأييد کنندگان و تصويب کنندگان اطلاعات
ارائه انواع خروجي به فرمتهاي Word ،Excel ، و...
امکان اخذ گزارشات مختلف
امکان اتصال و بازخواني ليستهاي اطلاعاتي از ساير منابع موجود در سازمان
ارائه ساختار اطلاعاتي از فرمهاي طراحي شده به صورت خروجي View و Stored Procedure براي استفاده از نرم افزارهاي تحليلي و آماري مثل QlikView
ارائه هشدار و پيام به کاربران شامل اطلاع رساني، ورود اطلاعات و يا اطلاعيه ها به صورت نرم افزاري آنلاين و تحت Windows
آمار لحظه اي از آخرين وضعيت تعداد و وضعيت تأييد رکوردهاي اطلاعاتي
 


 قابلیتهای مدیریتی و ارتباطی سامانه سجاد