طراحي و توسعه فرآيندهاي كسب و كارنقش فن‌آوري اطلاعات در سازمان - تحول يا بهبود

اهميت نقش فن‌آوري اطلاعات (IT) در باز تعريف فرآيندها بسيارمهم است. ولي چگونگي نگاه مديران به نقش IT در فرآيندهاي سازمان مهم تر است. امروزه اگر سازماني نتواند ديدگاه خود را در مورد IT دگرگون كند عدم موفقيت مهندسي مجدد درحرفه اش را به دنبال خواهد داشت. برخي فن آوري اطلاعات را معادل خودكار سازي دانسته پس بنابراين نخست در پي شناختن مشكل و سپس يافتن راه حل لازم از فن آوري براي آن هستند. حال آنكه IT نقش برجسته و كليدي را در مهندسي مجدد سازمان ها ايفا مي‌كند و متاسفانه اين نقش به آساني به اشتباه تعريف مي‌شود. چه بسا استفاده‌ي نادرست از اين فن آوري در كارها خود به اشاعه انديشه‌ها و رفتارهاي كهنه‌ي سازمان دامن زده و مشكلات را بيشتر خواهد كرد. تشخيص نيروي نهفته در فن‌آوري اطلاعات و كاربرد آن در سازمانها نيازمند طرز تفكر ويژه تحول گرايانه‌اي است كه دست اندركاران دنياي كسب و كار با آن آشنا نبوده يا از آن دوري مي‌جويند. مديران در راستاي حل مسائل بيشتر از تفكر عيني استفاده مي‌كنند. يعني ابتدا مسئله تعريف مي شود و سپس يك يا چند راه حل براي آن مي‌يابند.اين ساده انگاري است که از IT باهدف بهسازي عمليات حرفه در سازمان استفاده شود. ولي بكارگيري IT در تفكر مهندسي مجدد نيازمند تفكر استنتاجي است. يعني ابتدا يك عامل و راه حل اساسي را مي شناسيم و سپس به جستجوي مسئله هايي مي‌گرديم كه مي‌توان با آن نيرو، مسائل را بصورت بنيادي حل كرد. به عبارت ديگر نبايد فن آوري را با عينك وضع فعلي فرآيند ديد و سئوال كرد كه "چگونه از اين فن آوري براي بهتر كردن آنچه اكنون انجام مي دهيم استفاده كرد؟
" بلكه بايد بگوييم "چگونه مي‌توان از اين فن آوري استفاده كرد تا آنچه را كه امروز در توان مان نيست ايجاد كنيم". نهايتاً تأكيد مي‌ گردد كه قدرت فن آوري اطلاعات در بهسازي فرآيند موجود نبوده، بلكه اين قدرت سازمان را به شكستن مقررات كهنه و خلق مسيرهاي جديد براي انجام كار، توانمند مي‌سازد. و اين مفهوم استفاده از IT در مهندسي مجدد سازمان است.
شرکت مهندسين مشاور نظم آران با تجربه دو دهه در زمينه مهندسي مجدد BPR با استفاده از عامل توانمندساز IT در فرآيندها و نقش آن در تحول سازمان ها اين بخش از خدمات خود را معرفي مي نمايد. براي اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد 


طراحي و توسعه فرآيندهاي كسب و كار

BPR بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار

باز مهندسي فرآيندها ( Business Process Reengineering ) با هدف بهبود چشمگير در فرآيندهاي کسب و کار بنگاه ها براي مشتريان و کاهش و حذف هزينه هاي عملياتي براي رسيدن به سطح يک بنگاه سطح جهاني در سازمان ها استفاده مي گردد. باز مهندسي فرآيندها(BPR) به سازمان ها کمک مي کند تا با بازسازي سازمان ها بر اساس تمرکز بر فرآيندهاي کسب و کار تحولي چشمگير ايجاد کنند. شرکت مهندسين مشاور نظم آران با استفاده از متدولوژي BPR (بومي شده در کشور) ، ضمن بررسي فرآيندهاي کسب و کار سازمان ها با استفاده از توانمندسازي IT در فرآيندهاي کسب و کار پروژه هاي گوناگوني را اجراکرده است.