انبار داده,انبار داده ها,انباره داده


انبار داده


انبار داده به مجموعه اي از داده ها گفته مي شود كه از منابع مختلف اطلاعاتي سازمان جمع آوري، دسته بندي و ذخيره مي شود. به عبارت ديگر "يك انبار داده مجموعه اي موضوع گرا، مجتمع، وابسته به متغير زمان و غير فرار از داده هاست كه مديريت تصميم گيري را پشتيباني مي كند". هدف اصلي از ايجاد انباره داده ها، بكار گيري داده هاي توليد و ذخيره شده توسط سيستم هاي عملياتي در انبار داده، و استفاده صحيح از آنها در فرآيند تصميم گيري در سطوح استراتژيك است موضوع انبار داده ها علاوه بر اينكه داده هاي گذشته و حال سيستمهاي عملياتي را پوشش مي دهد ناظر به آينده نيز مي باشد
خدمات انبار داده,انبار داده,انبار داده ها,انباره داده ها


لزوم بكارگيري: 

از آنجاييکه انجام عمليات آماري و گزارشات پيچيده داراي بارکاري بسيار سنگيني براي سرورهاي پايگاه داده سيستمهاي عملياتي ميباشند، وجود انبار داده سبب مي گردد که اين گونه عمليات تأثيري بر فعاليت برنامه هاي کاربردي سازمان (OLTP) نداشته باشد. با ايجاد انباره داده بستري مناسب و پايدار براي تهيه گزارشات سريع، يکپارچه و متنوع مهيّا ميگردد. يك انبار داده مي تواند به عنوان يك پايگاه داده اطلاعاتي ديده شود كه به صورت مجزا از پايگاه هاي عملياتي سازمان نگهداري ميشود، و نهايتاً توسط ابزارهاي تحليلي مورد استفاده قرار مي گيرد.

 
لزوم به کارگیری انبار دادهمراحل ايجاد: 

بطور کلي ساخت يک انبار داده، به شکل يک پروژه شامل مراحل اصلي زير ميباشد: 
  • استخراج داده هاي عملياتي از پايگاه هاي داده  مختلف به يک مخزن واحد
  • گسترش و تبديل داده ها
  • بارگذاري داده هاي تبديل شده به يک پايگاه داده
  • توليد مقادير داده اي از پيش محاسبه شده جهت افزايش سرعت گزارش گيري
  • تهيه يک ابزار گزارش گيري تحليلي و هوش كسب و كارمراحل ایجاد و ساخت انبار داده


ابزارها:


 با توجه به اينکه انتخاب ابزار جهت ايجاد انباره داده وابستگي زيادي به نوع فعاليت سازمان و وابستگي فرآيندها با يکديگر دارد، به همين دليل پس از شناخت (Feasibility Study) نسبت به انتخاب ابزار براي ايجاد انباره داده اقدام مي شود. ولي عموماً يکي از دو ابزار SQL Server و يا Oracle براي اين بخش مناسب مي باشند.


ابزارهاي نهايي:

 جهت در دسترس قرار دادن اطلاعات انبار داده براي کاربران، ابزارهاي مختلفي در معماري انبار داده استفاده ميشوند كه به آنها “ابزارهاي نهايي” ميگويند.
  دسته بندي ابزارهاي نهايي شامل موارد زير است:
 •   ابزارهاي پرس و جو و گزارش گيري
 •   ابزارهاي برنامه هاي کاربردي توسعه يافته
 •   ابزارهاي سيستمهاي اطلاعاتي اجرايي
 •   ابزارهاي پردازشهاي تحليلي همزمان
 •   ابزارهاي داده کاوي و تحليلي
 عمده اين ابزارها در رده هوش كسب و كار قرار ميگيرند.

 ابزارهای انبار داده


هدف و كاربرد: 

هدف اوليه در معماري Data Warehouse ايجاد انباره داده متمركز با تعاريف ذکر شده و استاندارد مي باشد. پس از اين مرحله مي توان با استفاده از ابزارهاي قدرتمند هوش کسب و کار مانند کلیک ویو و يا با ابزارهاي ديگر مانند OLAP-Based گزارشات تحليلي را بر روي انباره داده ايجاد نمود. به نحوي که پس از تشکيل انباره داده و تميزکاري و تجميع داده در آن، ابزار تحليلي بر روي آن قرار گرفته و  بستر گزارشات تحليلي، آماري، داده کاوي و داشبورد هاي مديريتي  فراهم مي گردد.
  شكل روبرو شماي کلي از ترکيب ابزار هوش کسب و کار با انباره داده را نمايش ميدهد.

 هدف اولیه در معماری انبار دادهمزاياي بكارگيري انبار داده:

 •   اطلاعات دقيقي از وضعيت قبلي و كنوني سازمان را ارائه ميدهد.
 •   حافظه يكپارچه و تصفيه شده اي براي سازمان فراهم ميكند.
 •   باعث كاهش هزينه هاي گسترش نرم افزارها و يكپارچه سازي آنها ميشود.
 •   اطلاعات سازمان را بصورت موضوع بندي شده و از چندين حوزه اطلاعاتي در اختيار قرار ميدهد.
 •   بعنوان بستر ابزارهاي تحليلي و آماري و مديريتي قابل استفاده ميباشد.
 •   قابليت گزارش گيري و تحليل را بصورت سريع و كم هزينه فراهم ميكند.
 •   تبديل داده هاي خام و پراكنده را به اطلاعات مجتمع و استراتژيك ميسر مينمايد.
 


مزاياي بكارگيري انبار داده

برچسب ها: انبار داده,انباره داده,انبار داده ها,Data Warehouse