انعطاف پذيري سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران


سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران

مشاوره/ اجرا/ نرم افزار

" سرمايه انساني" از جمله با ارزش ترين بخش از دارايي ها نامشهود سازمان ها به ويژه سازمان هاي دانش مدار مي  باشد. در واقع مي بايست براي "مديريت منابع انساني " ارزشي بيش از مديريت اداري و کار گزيني و يا احياناً رفاه و حقوق و مزاياي آنان قائل شد. واقعيات امروزه سازمان ها و فاصله نسل ها، جذب و به کارگيري دانش آموختگان ، فاصله انتظارات و نياز هاي منابع انساني را از مديريت هاي ارشد سازمان، بيشتر کرده است. در اين حين خلا عدم وجود فرآيندي سيستماتيک که ارزيابي واقعي کارکنان را براي حصول بينشي جديد و فراگير توسط مديريت نسبت به منابع انساني و کارکنان يک سازمان ايجاد نمايد،  مشهود است. در صورتيکه عدم امکان تشخيص عملکردهاي عالي، خوب، متوسط، در سازمان فراگير شود، کارکنان آن سازمان نه تنها از بروز خلاقيت هاي فردي و گروهي بازخواهند ماند بلکه انگيزه هاي کاري خود را هم از دست خواهند داد. برقراري ارتباط منطقي بين نتايج عملکردي کارکنان و حقوق و مزايا  و پاداش ها، شرايط با ثباتي را در پيشبرد اهداف سازمان توسط منابع انساني فراهم مي آورد. از مهم ترين ابزار و روش سنجش عملکرد مي توان به سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران اشاره کرد که توسط  اين شرکت تهيه و در سازمان ها اجرا شده  است.
• چگونه افراد شايسته و توانمند سازمان خود را شناسايي مي کنيد؟ 
• جگونه اطمينان حاصل مي کنيد که کارکنان شما همان کاري را انجام مي دهند که سازمان از آنان انتظار دارد؟ 
• مسير ارتقا ي شغلي کارکنان همگام با تغييرات سازمان و پيشرفتها در سازمان شما چگونه است؟ 
• اگر نقاط قوت و ضعف کارکنان خود را نتوانيد شناسايي کنيد، چگونه آنان را مديريت مي کنيد؟ 
• تا کنون به هزينه هاي ناشي از عدم ارزيابي عملکرد کارکنان سازمان خود فکر کرده ايد؟ چه تدبيري انديشيديد ؟ 
• و   ده ها سئوال ديگر که براي آن بايد چاره اي انديشيد .......... 
ابزار نرم افزاري ارزيابي عملکرد کارکنان و مديران پاسخي به اين سئوالات و بسياري از سئوالات ديگر مي باشد.