انعطاف پذيري سيستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديرانسيستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران(ارزشیابی عملکرد)

مشاوره/ اجرا/ نرم افزار

"سرمايه انساني" از جمله با ارزش ترين بخش از دارايي ها نامشهود سازمان ها به ويژه سازمان هاي دانش مدار مي  باشد. در واقع مي بايست براي "مديريت منابع انساني" ارزشي بيش از مديريت اداري و کار گزيني و يا احياناً رفاه و حقوق و مزاياي آنان قائل شد.

واقعيات امروزه سازمان ها و فاصله نسل ها، جذب و به کارگيري دانش آموختگان ، فاصله انتظارات و نياز هاي منابع انساني را از مديريت هاي ارشد سازمان، بيشتر کرده است. در اين حين خلا عدم وجود فرآيندي سيستماتيک که ارزيابي واقعي کارکنان را براي حصول بينشي جديد و فراگير توسط مديريت نسبت به منابع انساني و کارکنان يک سازمان ايجاد نمايد،  مشهود است. در صورتيکه عدم امکان تشخيص عملکردهاي عالي، خوب، متوسط، در سازمان فراگير شود، کارکنان آن سازمان نه تنها از بروز خلاقيت هاي فردي و گروهي بازخواهند ماند بلکه انگيزه هاي کاري خود را هم از دست خواهند داد. برقراري ارتباط منطقي بين نتايج عملکردي کارکنان و حقوق و مزايا  و پاداش ها، شرايط با ثباتي را در پيشبرد اهداف سازمان توسط منابع انساني فراهم مي آورد. از مهم ترين ابزار و روش سنجش عملکرد مي توان به سيستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران ( ارزشیابی عملکرد )اشاره کرد که توسط  اين شرکت تهيه و در سازمان ها اجرا شده  است.

• چگونه افراد شايسته و توانمند سازمان خود را شناسايي مي کنيد؟ 
• جگونه اطمينان حاصل مي کنيد که کارکنان شما همان کاري را انجام مي دهند که سازمان از آنان انتظار دارد؟ 
• مسير ارتقا ي شغلي کارکنان همگام با تغييرات سازمان و پيشرفتها در سازمان شما چگونه است؟ 
• اگر نقاط قوت و ضعف کارکنان خود را نتوانيد شناسايي کنيد، چگونه آنان را مديريت مي کنيد؟ 
• تا کنون به هزينه هاي ناشي از عدم ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان خود فکر کرده ايد؟ چه تدبيري انديشيديد ؟ 
• و   ده ها سئوال ديگر که براي آن بايد چاره اي انديشيد ... 
ابزار نرم افزاري ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران پاسخي به اين سئوالات و بسياري از سئوالات ديگر مي باشدانعطاف پذيري سيستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران

هدف نهايي سيستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران در سازمان، بهبود و عملکرد سازمان مي باشد. لذا تهيه شاخص هاي ارزیابی عملکرد کارکنان (ارزشیابی عملکرد)  از نتيجه جاري سازي برنامه ها و استراتژي کلان سازمان در سطوح لايه هاي عملياتي و کارشناسي است. شناسايي شاخص هاي عمومي و اختصاصي براي کارکنان با توجه به برنامه ها و اهداف استراتژيک سازمان انجام مي پذيرد. انعطاف در تعريف و گروه بندي شاخص ها و سنجه ها از مزيت هاي مهم اين نرم افزار مي باشد. تعريف اطلاعات اوليه ارزيابي شامل ارزياب ها و شاخص ها، سنجه ها و ... به صورت پويا در سيستم، براي هر دوره ارزيابي و استفاده از سوابق اطلاعات به انتخاب کاربر در دوره هاي ارزيابي توانايي هاي کاربري اين سيستم را براي مديران منابع انساني افزايش داده است. 


محدوده سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان و مديران

ارزیابی عملکرد کارکنان (ارزشیابی عملکرد) شرکت هاي وابسته به يک شرکت هولدينگ
ارزیابی عملکرد کليه کارکنان (ارزشیابی عملکرد) در سطوح  عملياتي ، مياني و ارشد در دوره هاي مختلف ارزيابي
ارزیابی عملکرد کارکنان (ارزشیابی عملکرد) مشمول ارتقا در فرآيند ارتقاي کاري
ارزیابی عملکرد کارکنان جديد پس از اتمام دوره کارورزي
ارزیابی عملکرد مجدد کارکنان (ارزشیابی عملکرد) يک واحد سازماني به صورت موردي


محدوده سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديرانگروه بندي شاخص ها و سنجه ها

گروه بندي شاخص ها و تعريف شاخص ها و سنجه ها ، ساختار کارآمدي را براي ارزیابی عملکرد افراد فراهم مي کند تا با استفاده از آن امکان ارائه تحليل هاي مديريت عملکرد افراد براي مديريت منابع انساني سازمان ها ايجاد شود.
قابليت تعريف گروه شاخص هاي عمومي و اختصاصي در سازمان ها و تعريف شاخص ها و سنجه ها در سيستم براي دوره هاي ارزيابي و يا تغيير آن در هر دوره از امکانات سيستم مي باشد.
نمونه گروه هاي شاخص هاي عمومي عبارتنداز:
                                                            
• شاخص هاي احرازي (پيش نيازي)
• شاخص هاي پايه کيفيت خدمات
• شاخص هاي انگيزشي
• شاخص هاي رفتاري
• شاخص هاي مديريتي
• شاخص هاي تخصصي (عملکرد انجام وظايف سازماني)
• شاخص هاي اثر بخشي
• شاخص هاي توانمندي 
• شاخص هاي رضايت شغلي

شاخص هاي اختصاصي با توجه به شغل، رده و پست کارکنان و مديران تعريف خواهد شد. شاخص هاي اختصاصي علاوه بر پوشش شرح شغل کارکنان در راستاي اهداف استراتژيک و برنامه ها و فعاليت هاي سازمان نيز مي باشد. تعريف و تعيين شاخص هاي اختصاصي ارزیابی عملکرد (ارزشیابی عملکرد) با توجه به اهداف سازمان و شرکت ها اين امکان را به مديران مي دهد که وضعيت هم راستايي منابع انساني با اهداف سازمان را مورد سنجش و ارزيابي قرار داده و تصميمات لازم را در زمان مناسب اتخاذ نمايند.
 

ارزیابی عملکرد,سیستم ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد کارکنانقابليت هاي سيستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران

• امکان استفاده از روش (مدل) هاي 360 درجه و يا ساختار سلسله مراتبي به انتخاب کاربر براي هر دوره ارزيابي
• امکان روش ارزيابي مديريت بر مبناي اهدف (Management By Objective) 
• امکان ارزيابي بر اساس امتيازبندي و نمره و درصد (Rating Scale)
• امکان ارزيابي کارکنان با شاخص هاي کمي و قابليت اخذ اطلاعات از سيستم هاي اطلاعاتي سازمان (TPS)
• امکان تخصيص سهم مساوي يا متفاوت به ارزياب ها
• امکان تخصيص وزن هاي مساوي و يا متفاوت به شاخص ها در هر گروه سمت و يا پست
• امکان دسته بندي پست ها و سمت هاي سازماني
• امکان انتخاب ارزياب بر اساس ساختار سازماني و تعاريف کاربر بصورت سيستماتيک
• امکان بررسي و تجديد نظر در ارزيابي ها
• امکان تحليل نمرات ضعيف و عالي در کارتابل هاي ويژه
• افزايش سرعت، دقت و کاهش هزينه هاي ارزيابي
• انعطاف پذيري در تعريف شاخص و معيارها و مصداق (سنجه)هاي ارزيابي
• ايجاد بانک اطلاعات از سئوالات و شاخص ها و ايجاد سوابق و مخزن دوره هاي دانش ارزيابي
• تعريف دوره ارزيابي متناسب با ساختار سازماني ( براي کل سازمان، واحد هاي منتخب . يا تعدادي از پرسنل )
• تعريف نقش هاي افراد جهت ارزيابي کارکنان مرتبط
• امکان تخصيص چند نقش ارزيابي به يک ارزياب
• تهيه گزارش هاي متنوع و خروجي هاي ارزيابي، روندهاي نتايج ارزيابي در سطوح سازمان و کارکنان
• نگهداري  تاريخچه ارزيابي ها و امکان مقايسه آنها براي افراد يا واحدهاي سازماني 
• تهيه گزارشات مديريت و داشبورد مديريت نتايج ارزیابی عملکرد کارکنان
• ارائه خروجي هاي PDF و Excel  از اطلاعات


قابلیت های سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیرانروش هاي فروش نرم افزار

1-خدمات فروش با روش SaaS نرم افزار ارزيابي عملكرد :  

شما مي توانيد بدون آنکه امتياز نرم افزار را خريداري کنيد، از آن به عنوان يک سرويس در هر زمان و هر مکان استفاده کنيد.اين نرم افزار به عنوان نرم افزار SOFTWARE  as a SERVICE نيز ارائه مي شود. کافيست با يک خط اينترنت به سايت نرم افزار وارد شويد و براي سازمان خود يک نرم افزار اختصاصي بسازيد و در هر زمان و هر مکان بدون نياز به زير ساخت سخت افزاري و شبکه از نرم افزار ارزيابي ويژه ي خود استفاده کنيد.

مزاياي اين طرح عبارتند از :
کاهش هزينه هاي ايجاد و نگهداري سخت افزار و نرم افزار در سازمان
کاهش هزينه ي خريد امتياز نرم افزار 
کاهش ريسک هاي عملياتي سازي نرم افزار ها
کاهش وابستگي به محيط هاي نرم افزاري و سخت افزاري خاص 
استفاده از آخرين نسخه و  ارتقاء توسط مشتري در هر زمان 
عدم وابستگي به مکان خاص و يا دستگاه خاص
 
 

قيمت گذاري: 

 اين نرم افزار بر اساس سه پارامتر زمان و دوره ي استفاده (حداقل 1 سال) ، تعداد کاربران سيستم (شامل ارزياب ها و راهبران سيستم ) و تعداد کارکنان ارزیابی شونده، قيمت گذاري شده است. لذا مشتريان مي توانند بهترين حالت مد نظر خويش را خريداري نمايند.
خدمات آموزش و پشتيباني و ارتقاء نرم افزار به صورت رايگان ارائه مي شود.
 
 

2- فروش امتياز بهره برداري :

در اين روش مشتري امتياز بهره برداري از نرم افزار را به مدت نامحدود خريداري مي نمايد و نرم افزار در محيط مشتري تحويل و نصب خواهد شد. خدمات آموزش و پشتيباني و ارتقاء در شش ماه اول رايگان است.
 

ارزیابی عملکرد,نرم افزار ارزیابی عملکرد,سیستم ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد کارکنان,عملکرد سازمانی


خدمات مشاوره در استقرار سيستم ارزیابی عملکرد

تيم متخصصين اين شرکت خدمات مشاوره  طراحي و اجراي سیستم ارزیابی عملکرد سازمان ها را ارائه مينمايند. کارشناسان متخصص و با تجربه با شناسايي کسب و کار، سازمان مشاوره در استقرار سيستم را در الويت قرار خواهند داد و با ارائه يک طرح جامع براي پياده سازي سيستم مديران سازمان ها را ياري خواهند نمود. تيم مشاوره خدمات اسقرار سيستم در انتها تحليل هاي جذابي از نتايج استقرار سيستم را  براي مديران تهيه مي نمايد. و مشاوره لازم در خصوص عملکرد جامع سيستم  ارائه مي گردد.


1-رئوس کلي خدمات مشاوره ارزيابي عملكرد کارکنان عبارتست از :

- شناخت مشتري، کسب و کار، عوامل و فرهنگ کسب و کار و سازمان، اهداف و استراتژي هاي سازمان
- شناسايي معيار ها و شاخص های ارزیابی تخصصی و عمومی کارکنان سازمان و کسب و کار واحد هاي سازماني
- مشاوره در اجراي ارزیابی عملکرد و آموزش کارکنان و مديران ذيربط ارزیابی کننده
- تحليل نتايج و تدوين گزارش جامع ارزیابی


2- تحليل گزارشات:

 ارائه داشبورد مديريت از تحليل نتايج ارزیابی کارکنان براي مديران از ويژگي هاي سيستم ارزیابی عملکرد مي باشد.
مديران با توجه به تحليل و روندهاي نتايج ارزیابی پرسنل و سازمان طي زمان و تحليل شاخص ها، اطلاعات مفيدي را براي تصميم گيري دريافت خواهند کرد.


3- خروجي ها :

نتايج سیستم ارزیابی در اشکال گوناگون (داشبورد و نمودار و جداول) براي استفاده در سیستم های منابع انسانی، سيستم حقوق و مزايا يا ساير تيم ها قابل ارائه مي باشد. داده هاي نتايج ارزیابی عملکرد براي استفاده ساير سیستم های منابع انسانی کاربرد خواهند داشت.

4- يکپارچگي سيستم با سيستم ارزیابی عملکرد سازمان:

در صورت استفاده شرکتها و سازمانها از سيستم ارزیابی عملکرد سازمان، نتايج  سيستم ارزیابی عملکرد کارکنان با سيستم ارزیابی عملکرد سازمان يکپارچه خواهد شد. مدير ارشد ضمن رصد ارزیابی عملکرد سازمان مي تواند ارزیابی کارکنان هر واحد را هم پايش نمايد.


ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد کارکنان,سیستم ارزیابی عملکرد
توضیحات کامل این مقاله را می توانید در فرمت های زیر دانلود کنید:

- دانلود به صورت فایل pdf
- دانلود به صورت فایل pptکلمات کلیدی:
 ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد کارکنان,ارزیابی,ارزشیابی عملکرد,ارزشیابی عملکرد کارکنان