» محصولات رويکردهاي ارزيابي عملکرد   

 
 
رويکرد هاي ارزيابي عملکرد 

1. رويکرد سنتي ارزیابی عملکرد
 به طور سنتي از ارزیابی عملکرد براي روشي استفاده مي شود که حقوق و مزاياي کارکنان را قطعي و توجيه نمايد. بنابراين ارزیابی عملکرد ابزاري براي تشويق (افزايش مزايا و پاداش) و يا تنبيه (کاهش مزايا و پاداش) براي عملکرد گذشته کارکنان خواهد شد.
اين رويکرد عمدتاً رويکردي خواهد شد که تمرکز بر عملکرد گذشته کارکنان دارد (به طور خاص طي دوره زماني در گذشته). اين رويکرد جنبه هاي رشد و نمو عملکرد کارکنان را مدنظر قرار نمي دهد جنبه هايي مثل نيازهاي توسعه و آموزش آنها يا امکان هاي توسعه شغلي. نگراني اصلي از رويکرد هاي سنتي اين است که قضاوت در مورد  عملکرد سازمان، شامل بررسي کلياتي از عملکرد گذشته ي کارکنان خود مي باشد .
رویکرد سنتی ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد کارکنان,ارزیابی
بنا براين، اين رويکرد به نام رويکرد کلي نگر شناخته شده است. در دهه هاي گذشته ارزیابی عملکرد به عنوان يک سيستم کامل شناخته شد و با رويکرد مدرني توسعه يافت.

2. رويکرد مدرن ارزيابي عملکرد
رويکرد مدرن بر توسعه عملکرد، فرآيند ارزیابی عملکرد را بسيار ساخت يافته تر و رسمي تر کرده است. در حال حاضر ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاري براي شناسايي کارکنان که وظايف خود را بهتر از ديگران انجام ميدهند ، شناخته ميشود و همچنين نيازهاي آموزشي، مسيرهاي توسعه شغلي، مزايا و پاداش و تشويق هاي آنان به مراحل بعدي نيز شناسايي مي گردد.
ارزيابي ها به يکسري فعاليت مستمر و دوره اي در سازمان ها تبديل شده است. نتايج حاصل از ارزیابی عملکرد، منجر به تصميم گيري هاي مختلف منابع انساني ديگر مانند تشويق ها و تنبيه ها (کاهش رتبه، جا به جايي ها، توسعه و  آموزش و نتايج پاداش ها) مي گردد.

رویکرد مدرن ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد کارکنان,ارزیابی
رويکرد مدرن به ارزیابی عملکرد، يک رويکردي آينده نگر و با پيشرفتي طبيعي و مسيري رو به جلو براي کارکنان است. اين روش بر اساس شناسايي کارکنان به عنوان افرادي که بر پيشرفت خود تمرکز دادند شکل گرفته است.

 
 
  گردآوري و تنظيم : دپارتمان مشاوره  مديريت عملکرد - شرکت مهندسين مشاور نظم آران 
بهار 92