سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

هدف نهایی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سازمان، بهبود و عملکرد سازمان می‌باشد. لذا تهیه شاخص‌های ارزشیابی عملکرد از نتیجه جاری سازی برنامه‌ها و استراتژی کلان سازمان در سطوح لایه‌های عملیاتی و کارشناسی است.

ادامه خواندن سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران