ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران: راهنمای ۰ تا ۱۰۰ + فرم ارزیابی عملکرد

هدف نهایی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سازمان، بهبود و عملکرد سازمان می‌باشد. لذا تهیه شاخص‌های ارزشیابی عملکرد از نتیجه جاری سازی برنامه‌ها و استراتژی کلان سازمان در سطوح لایه‌های عملیاتی و کارشناسی است.

ادامه خواندن ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران: راهنمای ۰ تا ۱۰۰ + فرم ارزیابی عملکرد