بیمه ایران

معرفی کار فرما

بیمه ایران اولین، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت بیمه‌ در ایران و تنها شرکت دولتی در زمینه  است که سهام آن کاملا در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

موضوع پروژه

دیماه ۹۸

پیاده سازی و استقرار انبار داده، داشبوردهای مدیریتی در بخش هوش تجاری و پشتیبانی

رضایت نامه حسن انجام کار

موضوع پروژه

تیرماه ۹۲

طراحی و ساخت پایگاه داده تحلیلی

Data wareHouse وتهیه گزارش‌های مربوط در نرم افزار QlikView

موضوع پروژه

اردیبهشت ۹۱

فروش، نصب و راه اندازی نرم افزار تحلیلی و مدیریتی Qlik View 

ارائه خدمات مشاوره در زمینه پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی

رضایت نامه حسن انجام کار