راهکارها

راه حلهای هوش تجاری
با استفاده از راهکارهای هوش تجاری تمامی داده‌های عظیم جمع آوری شده از بیمه شدگان و بیمه گزاران یکپارچه‌سازی می‌شوند و برای تحلیل‌های کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مشاوره و تهیه گزارشات تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی، داده کاوی ،استخراج دانش، خدمات مشاوره و استقرار سیستم‌های تحلیل ریسک و حساسیت از جمله راهکارهای BI برای موسسات مالی است.
هوش تجاری نقش تعیین کننده‌ای در مدیریت بخش بهره برداری حمل و نقل ریلی دارد. بخشی که که نظارت بر سامانه‌های کنترلی و ارزیابی خدمات را برعهده دار است.
افزایش بهره وری منابع انسانی سازمان بدون ارزیابی دقیق عملکرد، تحلیل داده‌های جمع آوری شده و تولید گزارشات هدف‌دار برای مدیران ممکن نیست.