ارزیابی عملکرد سازمان و سامانه مدیریت عملکرد (BSC)

این سیستم با استفاده از مدل BSC کلیه شاخص‌های سازمان را با اهداف موجود در نقشه استراتژی سازمان در ۴ منظر رویکرد BSC (با قابلیت افزایش و تعریف منظرها) مرتبط می‌نماید. در این سیستم نقشه استراتژی سازمان شامل اهداف و ارتباطات بین آن‌ها در ۴ منظر تعریف شده و مضامین استراتژی در نقشه استراتژی شکل می‌گیرد.

ادامه خواندن ارزیابی عملکرد سازمان و سامانه مدیریت عملکرد (BSC)