سامانه مدیریت عملکرد (BSC)

نمونه تست داشبورد مدیریتی

سیـستم ارزیابی عمـلکرد سـازمان | مشاوره / اجرا / نرم افزار

محیط سازمان‌ها روز به روز پویاتر و غیر قابل پیش بینی‌تر می‌شود و اداره سازمان در چنین شرایطی نیازمند خلاقیت سازمانی و نگرش استراتژیک است. اصل کنترل که جزء لاینفک و مهم مدیریت است نیز باید همگام با این تحولات سازمان را جهت رسیدن به اهداف خود یاری کند. یکی از روش‌هایی که در مدیریت و کنترل عملکرد سازمان‌ها استفاده می‌شود، روش‌ کارت‌ امتیازی متوازن (BSC) است که ایده‌ای برای کنترل سازمان در راستای جاری سازی استراتژی‌ها و اهداف آن در همه سطوح سازمان است. دیدگاه آینده‌نگر و توجه به محیط خارج سازمان را می‌توان از مهم‌ترین تفاوت‌های این روش با مدل‌های سنتی کنترل و ارزیابی دانست. در این مدل علاوه بر توجه به بعد مالی از سه بعد (مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری) نیز سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. چشم انداز آینده شرکت‌ها و سازمان‌ها هسته اصلی فعالیت‌های BSC است. BSC رسالت و استراتژی را به اهداف و معیارها ترجمه می‌کند. نرم افزار ارزیابی عملکرد یک نرم افزار مدیریتی است که کاربران آن در سطوح مدیران عالی، میانی و عملیاتی سازمان می‌باشند. این نرم افزار با استفاده از اطلاعات و داده‌های موجود در سازمان (اعم از داده‌های TPSها و یا داده‌های موجود پراکنده دیگر) وضعیت عملکرد واحدها و فرآیندهای یک سازمان را براساس دو مدل (مدل عمومی و مدل BSC) پایش می‌نماید.
  • چگونه مدیران اطمینان حاصل کنند که آن‌چه کارکنان اجرا می‌کنند همان چیزی است که سازمان / شرکت به دنبال آن‌هاست؟
  • چگونه کارکنان سازمان شما می‌توانند در راستای اهداف و برنامه‌های سازمان عمل کنند؟ آیا کارکنان از برنامه‌ها و اهداف سازمان آگاهند؟
  • چگونه مدیران از اهداف و برنامه‌های سازمان آگاه می‌شوند تا به آن‌ها عمل کنند و یا از کارکنان خود بخواهند که چگونه عمل کنند؟
  • چگونه باید مسیر سازمان را در راستای استراتژی‌ها و اهداف و برنامه‌ها، اندازه‌گیری کرد و انحراف آن را شناسایی نمود؟
  • آیا سازمان شما در همان مسیر برنامه‌ها و اهداف از پیش تعیین شده حرکت می‌کند؟ نتیجه عملکرد سازمان چگونه باید مشخص شود؟

راه حل نرم افزاری ارزیابی عملکرد سازمان به همه این سئوال‌ها و سئوالات دیگر شما در این باره پاسخ می‌دهد.

سیستم ارزیابی عملکرد با مدل BSC (کارت امتیازی متوازن)

این سیستم با استفاده از مدل BSC کلیه شاخص‌های سازمان را با اهداف موجود در نقشه استراتژی سازمان در ۴ منظر رویکرد BSC (با قابلیت افزایش و تعریف منظرها) مرتبط می‌نماید. در این سیستم نقشه استراتژی سازمان شامل اهداف و ارتباطات بین آن‌ها در ۴ منظر تعریف شده و مضامین استراتژی در نقشه استراتژی شکل می‌گیرد. اهداف موجود در نقشه استراتژی دارای شاخص‌های عملکرد می‌باشند که طی دوره‌های زمانی ارزیابی روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سه ماهه و …( قابل تعریف) نمایش خواهند شد. در این ماجول ابتکارات اجرایی برنامه استراتژی (Initiatives) تعریف شده و پیشرفت آن‌ها و تاثیر آن در اهداف سازمان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مدیران می‌توانند در هر مرحله از پایش، وظیفه‌ای را تعریف و به یک واحد سازمانی / یک مدیر/ یا یک کارشناس واگذار نمایند تا مجموعه سازمان به‌صورت یکپارچه اهداف خود را دنبال نماید. 
چارچوب پیاده سازی یک چرخه کارت امتیازی می‌توان در سازمان، شامل ده گام می‌باشد. 

سیستم ارزیابی عملکرد سازمان (مدل عمومی / ژنریک)

این مدل برای سازمان‌هایی استفاده می‌شود که از مدل BSC استفاده نمی‌کنند ولی اهداف و شاخص‌ها و سنجه‌های خود را تهیه کرده‌اند و پایش آن‌ها را مد نظر قرار می‌دهند. در این ماجول اهداف و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری هر واحد سازمانی تعریف و پایش خواهند شد. این شاخص‌ها با ارتباط با واحدهای سازمانی چارت سازمان قابلیت تجمیع عملکرد چند واحد سازمانی را نسبت به یک شاخص ارزیابی دارند. کلیه شاخص‌های کلیدی عملکرد یک سازمان از طریق ارتباط بین شاخص‌ها و اوزان تاثیر آن‌ها در شاخص‌های عملکرد کلیدی قابلیت ردیابی خواهند بود. ارتباط اهداف تعیین شده با شاخص‌ها پایش اهداف سازمان را عملی خواهند کرد. برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه کسب و کار سازمان که عملکرد شاخص‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد قابل تعریف و پایش خواهند بود. بدین ترتیب ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی، بای سازمان و شرکت‌ها میسر خواهد شد. در شرکت‌هایی که مثل هولدینگ عمل می‌کنند، می‌توانند به کمک این سیستم شرکت‌های تحت پوشش خور دا از طریق پایش شاخص‌ها تا سطوح واحدهای سازمانی آنان ارزیابی نمایند. هم‌چنین مدیران می‌توانند از این طریق، برنامه‌ها و پروژه‌های راهبردی خود را در سازمان کنترل کرده و میزان پیشرفت و بودجه و هزینه آن را پایش نمایند.

مشخصات اجزای کارکردی نرم افزار ارزیابی عملکرد سازمان

سیستم شامل ۴ ماژول اصلی است:
۱-۱ سیستم تعریف استراتژی
۱-۱-۱ تعریف اهداف کلان سازمان / Goals
۲-۱-۱ تعریف چشم انداز سازمان / Vision
۳-۱-۱ تعریف ماموریت سازمان / Mission
۴-۱-۱ تعریف استراتژی سازمان
۵-۱-۱ پیاده سازی نقشه استراتژی / Strategy Map
۲-۱ سیستم کارت امتیازی متوازن / BSC
۱-۲-۱ تعریف منظرها / Perspectives با قابلیت اضافه و تغییر 
۲-۲-۱ تعریف مضامین / Themes 
۳-۲-۱ تعریف اهداف سازمان / Objectives
۴-۲-۱ تعریف واحدهای سازمانی / Organization Units 
۵-۲-۱ تعریف اهداف واحدهای سازمانی
۶-۲-۱ تعریف شاخص‌ها و سنجه‌های عملکرد هر واحد سازمانی
۷-۲-۱ پایش عملکرد واحدهای سازمانی
۸-۲-۱ پایش و رصد روند عملکرد واحدهای سازمانی
۹-۲-۱ اتصال به داده‌های سیستم‌های عملیاتی سازمان (TPS) برای اندازه‌گیری شاخص‌ها KPI
۱۰-۲-۱پایش عملکرد سازمان و اهداف و منظرهای BSC (و / یا به تفکیک واحدهای سازمانی)
۳-۱ سیستم کنترل برنامه‌ها و اقدامات (پروژه‌ها) 
۱-۳-۱ تعریف پروژه‌های سازمان – برنامه‌ها / اقدامات -(Initiatives)
۲-۳-۱ تخصیص پروژه‌ها به واحدهای سازمانی
۳-۳-۱ کنترل برنامه‌ها / اقدامات واحدهای سازمانی
۴-۳-۱ مدیریت وظایف واحدها و افراد سازمان در پروژه‌ها
۵-۳-۱ پایش پیشرفت پروژه‌ها با عملکرد اهداف
۶-۳-۱ اعلام هشدارهای (Alerts) جبرانی از طریق ایمیل / پیام کوتاه و سیستمی
۷-۳-۱ اعلام وضعیت از طریق Notification به کاربران و مدیران
۴-۱  سیستم بودجه و کنترل هزینه
۱-۴-۱ تعریف بودجه عملیاتی سازمان برای پروژه‌ها واحدهای سازمانی و اهداف بودجه
۲-۴-۱ تخصیص بودجه به برنامه‌ها و پروژه‌ها و اهداف
۳-۴-۱ پایش عملکرد و هزینه‌ها بر اساس اهداف عملکردی
۴-۴-۱ پایش عملکرد بر اساس شاخص‌های اندازه‌گیری

ویژگی‌های عمومی نرم افزار سیستم ارزیابی عملکرد سازمان

• انعطاف پذیری و پویایی در تعاریف اولیه و راه اندازی سیستم 
• دارای محیطی کاربر پسند و ساده برای کاربری
• منطبق بر استانداردهای انستیتو BSC
• دارای نسخ استفاده در محیط‌های تحت وب 
• تعریف هشدارهای مدیریتی توسط کاربر ( از طریق ارسال SMS و Email ) 
 
برای اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تماس حاصل نمایید.

خدمات مشاوره ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل BSC

تیم کارشناسی متخصص این شرکت، خدمات مشاوره طراحی و اجرای ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها را ارائه می‌نماید. کارشناسان متخصص و با تجربه با شناسایی کسب و کار و سازمان مشاوره، تعیین استراتژی‌ها را در اولویت قرار خواهند داد و با ارائه یک طرح جامع برای کنترل و ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل BSC، مدیران سازمان‌ها را در فضای اقتصادی امروزه یاری خواهند نمود. تیم مشاوره خدمات اسقرار سیستم ارزیابی عملکرد نیز با استفاده از استراتژی‌ها و اهداف و سایر اجزای طرح مدیریت استراتژیک، شاخص‌ها و سنجه‌های ارزیابی عملکرد را مشخص می‌نمایند. هم‌چنین تحلیل‌های جذابی از نتایج استقرار سیستم را برای مدیران تهیه می‌گردد و مشاوره لازم در خصوص عملکرد جامع سازمان ارائه می‌گردد.
 
برای اطلاعات بیشتر با واحد فروش در شرکت تماس حاصل نمایید.