راهکارهای حوزه بیمه‌ای

با استفاده از راهکارهای هوش تجاری تمامی داده‌های عظیم جمع آوری شده از بیمه شدگان و بیمه گزاران یکپارچه‌سازی می‌شوند و برای تحلیل‌های کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه خواندن راهکارهای حوزه بیمه‌ای