تحلیل کوهورت (Cohort Analysis) در صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل رفتار مشتری
A picture to show Cohort Analysis

تحلیل کوهورت (Cohort Analysis) در صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل رفتار مشتری

مقاله ای کوتاه در رابطه با آنالیز کوهورت

ادامه خواندن تحلیل کوهورت (Cohort Analysis) در صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل رفتار مشتری