ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

در سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد افراد سازمان و ارزیابی آن‌ها به شیوه‌ای اثربخش و کارآمد موضوعی اصلی است. سیستم‌ ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سازمان‌ها به دلایل گوناگون به ویژه برای افزایش کارآیی و کارآمدی سازمان به کار گرفته می‌شود. به منظور شناسایی شاخص‌های ارزیابی برای تعیین شاخص‌ها برای همه افراد یک سازمان باید از الگوهای متفاوتی استفاده نمود.
بعضاً الگوها و چارچوب‌های شناسایی شاخص‌های ارزیابی در شرکت‌های دانش بنیان با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سنتی بسیار متفاوت است. همچنین تعیین شاخص‌های ارزیابی برای مدیران یک بنگاه خدماتی یا اقتصادی و یا یک سازمان و شرکت از روش‌ها و الگوهای متفاوتی نسبت به روش‌های متداول شناسایی شاخص‌ها برای دیگر کارکنان می‌بایست استفاده نمود.
مدیران یک شرکت وظیفه اصلی به دوش کشیدن رسیدن به اهداف سازمان را بر عهده دارند. مدیران ارشد، میانی و عملیاتی هر یک نقش خود را می‌بایست در به سرانجام رساندن برنامه‌ها و اقدامات و اهداف کاربردی سازمان ایفا نمایند. نقش مدیران ارشد در پایش اهداف کلان و استراتژی‌های سازمان می‌باشد. همچنین نقش اصلی مدیران میانی شامل معاونت‌های اصلی و مدیران واحدهای سازمان‌ها در به نتیجه رساندن برنامه‌ها و اقدامات راهبردی (Initiatives) می‌بایست ایفا کنند. مدیران عملیاتی موظف به انجام کارکردهای عملیاتی سازمان و پاسخگوی رسیدن به هدف‌های از پیش تعیین شده شاخص‌های اهداف سازمان و پایش آن‌ها می‌باشند.

لذا برای ارزیابی مدیران می‌بایست نقش اصلی آنان در سازمان‌ها تعریف گردد. این نقش در برنامه‌ها و استراتژی سازمان مشخص شده است. ارزیابی عملکرد مدیران سازمان‌ها با توجه به نقش‌های آن‌ها در راهبردهای سازمان می‌بایست صورت گیرد. بدین دلیل بخش عمده‌ای از ارزیابی مدیران یک سازمان نتیجه ارزیابی برنامه‌ها و اهداف سازمان طی یک دوره ارزیابی خواهد بود. نتیجه ارزیابی شاخص‌های مرتبط با اهداف هر سازمان در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مرتبط مدیران با آن حوزه یا واحد سازمانی نقش اصلی را در ارزیابی مدیران مرتبط ایفا می‌نماید. معاونت یا مدیریت بازاریابی فروش موظف به هدایت و پایش برنامه‌های فروش و افزایش فروش مطابق برنامه ادواری سازمان می‌باشد.
انحراف از این برنامه و یا رسیدن به برنامه ارزیابی شفافی را از مدیریت فروش ارائه نماید. بدیهی است تعریف اهداف و برنامه‌های راهبردی پیش نیاز تعریف شاخص‌های ارزیابی مدیران با استفاده از نقش آنان در پیشبرد اهداف سازمان می‌باشد.

ارزیابی عملکرد مدیران یک سازمان بدون تعریف اهداف راهبردی و عملیاتی مدیران در سازمان و بدون در نظر گرفتن ارتباط پویای بین اهداف سازمان و مدیران آن سازمان نتیجه مشخصی در بر نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید